Strona główna » Instalacje » ZBIORNIKI MAGAZYNOWE DLA MATERIAÓW DROBNOZIARNISTYCH

ZBIORNIKI MAGAZYNOWE DLA MATERIAÓW DROBNOZIARNISTYCH

ENERGO-EKO-SYSTEM projektuje i wyposaża w urządzenia technologiczne oraz systemy sterowania i wizualizacji nowoczesne zbiorniki retencyjne, magazynowe oraz procesowe dla materiałów sypkich. Oprócz tradycyjnych materiałów takich jak popioły energetyczne i cement w coraz większych ilościach magazynowane i przetwarzane są produkty końcowe z instalacji odsiarczania spalin, sorbenty dla odsiarczania spalin, popioły z kotłów fluidalnych, pyły powstające w procesach przetwórczych w przemyśle hutniczym i chemicznym.


Każdy materiał ma swoje specyficzne cechy, które uwzględniane są indywidualnie na etapie projektowania. Na ostateczny kształt i wyposażenie zbiornika mają wpływ lokalne warunki zabudowy, technologia zapełniania i opróżniania, oraz czas i wielkość retencji.


Oprócz prostych zbiorników technologicznych o niewielkiej pojemności, projektowane i budowanez udziałem EES są duże zbiorniki i zespoły zbiorników o pojemnościach od kilku do kilkunastutysięcy m3. Zbiorniki przez nas realizowane nie pełnią wyłącznie funkcji magazynowych i załadowczych ale w zależności od potrzeb rozbudowane są o takie instalacje jak: aglomerownie popiołów z kotłów fluidalnych, wytwórnie stabilizatu z produktu odsiarczania spalin, wytwórnie suspensji popiołowo-wodnej, mieszalnie różnych materiałów w zadanych proporcjach w stanie sypkim i zwilżonym.


Zalety naszych zbiorników:


  • możliwość długotrwałego magazynowania skuteczność napowietrzania i upłynniania materiału sypkiego
  • płynne opróżnianie silosów bez tendencji do tworzenia nawisów i zbryleń możliwość całkowitego opróżnienia
  • szybki i sprawny załadunek środków transportowych skuteczne zapobieganie pyleniu przy załadunku
  • wysoki stopień oczyszczenia powietrza procesowego
  • kompleksowa automatyzacja i wizualizacja procesu technologicznego
  • niezawodność działania i niskie koszty eksploatacyjne
  • niska energochłonność łatwość w utrzymaniu porządku na obiekcie
  • bezpieczne i komfortowe warunki pracy obsługi
  • spełnienie przepisów BHP i ochrony środowiska